Vlaamse Vereniging van Expert-Psychologen

Tarieven:

Vrije tarieven expertisen:

Tijdens de meeste expertisen is het ereloon vrij te bepalen door de deskundige.

Opmerkingen met betrekking tot de tarieven in strafzaken en in sociale zaken:

Het is duidelijk dat de tarieven in strafzaken en de tarieven in sociale zaken geen realistische weerslag zijn van de reële kosten, die deskundigen hebben om deze onderzoeken uit te voeren.  Veel deskundigen voeren dan ook het beleid om expertisen onder deze tarieven te weigeren.  

Bovendien gebeurt de betaling laattijdig en klagen verschillende collega's over het feit dat er een willekeur blijkt te bestaan in wat men wel en niet vergoedt.  Zo kan men voor het doornemen van een lijvig dossier en voor het opmaken van een omstandig verslag soms wel en soms geen vergoeding krijgen voor de daaraan besteedde tijd. 

 

Tarieven in Strafzaken:

  Tarief 2012

  De prijzen werden op 27.01.2012 gepubliceerd en zijn van toepassing vanaf 01.01.2012.

   

  Deze tarieven verwijzen naar omzendbrief nr. 131 van 22 januari 2009. De omschrijving van de prestaties, relevant voor klinisch psychologen, komen overeen met deze van de tabel gevoegd bij het KB van 27 APRIL 2007, maar de nummers van de artikels worden niet vermeld.

  We beperken ons in volgend overzicht tot de artikels die voor klinisch psychologen relevant zijn: 

   

  De Artikels verwijzen naar de tabel gevoegd bij het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 27 APRIL 2007 (Belgisch Staatsblad 25-05-2007)

   

  Artikel

  Omschrijving

  Honoraria

  4 – 4°

  voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in hoofdstuk IX

   

  10 - A -1°

  voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag

  € 118.22

  10 - B - 1°

  voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

  € 71.40

  10 - B - 2°

  voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

  € 71.40

  10 - C - 1°

  wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van

  € 251.32

  10 - C - 2°

  voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

  € 265.94

  10 – D

  Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit : onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt een forfaitair bedrag toegekend van

  € 265.94

  10 – E 1°

  aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen, wordt toegekend:

  € 23.08

  10 – E 2°

  aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping, wordt toegekend:

  € 16.06

  10 – E 3°

  Indien in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig vastgestelde uurlonen van hoofdstuk IX, één supplementair uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

   

  44 - 3°

  Uurtarief deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants.

  De uurlonen kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden en voor behoorlijk gegronde redenen worden overschreden, zulks op voorstel van de verzoekende autoriteit en na akkoord van de Minister van Justitie.
  Deze bedragen omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën

  € 64.49

  44 – 4° - a

  verplaatsingen : per kilometer.
  In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen.

  € 0.5036

  44 – 4° - b

  typen : onder getypte bladzijde verstaat men dertig regels die zestig tekens bevatten, spaties inbegrepen.
  Het invoegen van de foto's wordt bij de berekening niet in aanmerking genomen.
  Zijn vervat in dit tarief : het herlezen, het collationeren...
  De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften

  € 3.62

  44 – 4° - c

  fotokopieën : per stuk. 
  Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed;

  € 0.06

  44 –°- d

  fotograferen : Analoge kleurenfoto’s en zwart-witfoto’s

  formaat 9x13 en 10x15 : 
  13x18 : 
  digitale foto's:
  Indien de deskundige ten behoeve van zijn archief van de foto een dubbel laat maken, kan een bijkomende vaste vergoeding per foto in rekening worden gebracht. Deze foto's moeten niet bij de staat van kosten en honoraria worden gevoegd.

  In de hierboven bedoelde vergoedingen zijn alle kosten inbegrepen, inzonderheid die voor de aankoop van de film, het ontwikkelen en afdrukken van de foto's, het eventuele gebruik van een flitslicht en de afschrijving van het materieel.

   

  € 1.17
  € 2.34
  € 0.41

   

  € 0.29

   

  46

  De administratieve verzendingskosten ingevolge het tegensprekelijk karakter van een vonnis, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden, terugbetaald. Er wordt toegekend door :

  • - een aangetekende brief

  • - een gewone brief

  • - de verzending van een voorafgaand verslag

  • - de verzending van een definitief verslag

  Een kopie van de betrokken briefwisseling dient gevoegd te worden bij het deskundig verslag

  € 7.69
  € 3.24
  € 3.24
  € 3.24

   

   

Tarieven in Sociale Zaken:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
Officieel bericht
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken
inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten,  de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2012
De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), c) en d) van het voormelde koninklijk besluit opgenomen bedragen zijn voor het jaar 2012:
1° a) persoonlijk ereloon van de deskundige: 367,80 EUR;
b) indien het onderzoek uitgevoerd wordt door een psychiater of door een neuropsychiater: 436,25 EUR;
2° administratieve kosten: 110,05 EUR;
3° kosten voor de bijkomende onderzoeken :
a) medische onderzoeken andere dan die vermeld onder b): zie nomenclatuur RIZIV;
b) onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of door een neuropsychiater: 215,61 EUR;
c) onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen,of door een ergoloog: 149,51 EUR;
d) elk ander onderzoek of advies niet bedoeld in a), b) of c): 74,75 EUR.
Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2012.

Opmerkingen met betrekking tot de letargie waarmee vergoed wordt:

Recent werden

UZA_borderleft.jpgMevrouw Annemie Turtelboom
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

 en 

De heer Geert Vervaeke
Voorzitter
Hoge Raad voor de Justitie
Louizalaan 65 bus 1
1050 BRUSSEL

aangeschreven vanuit de Dienst van Professor Dokter Jacobs

Gerechtskosten deskundigen

Hooggeachte mevrouw Minister

Hooggeachte heer Voorzitter

Ondergetekenden gerechtsdeskundigen / forensische experten zijn zo vrij u met dit schrijven een probleem aan te kaarten waarvan we menen dat het op termijn de goede werking van Justitie in gedrang dreigt te brengen.

Reeds sedert meerdere jaren slaagt de dienst gerechtskosten van FOD Justitie er niet in zijn deskundigen op een tijdige manier te betalen voor de geleverde diensten. We dienen bovendien vast te stellen dat het probleem met de jaren erger en erger wordt. Meerdere honderden openstaande, niet betaalde, ereloonstaten voor geleverde deskundigenonderzoeken, ereloonstaten die na meerdere jaren nog steeds niet betaald zijn, zijn bij de meeste van ons schering en inslag.

In de praktijk komt het erop neer dat de meeste gerechtsdeskundigen / forensische experten Justitie bijna “prefinancieren” als het gaat over het uitvoeren van deskundige onderzoeken en het forensisch onderzoek in het bijzonder.

Deze toestand wordt onhoudbaar. Vele deskundigen dreigen af te haken of hebben reeds effectief afgehaakt.

Voor wat betreft het beroep van wetsgeneesheren en forensische psychiaters dienen we vast te stellen dat de uitstroom uit het beroep op dit ogenblik de instroom ruim overtreft. De gebrekkige, laattijdige uitbetaling van de ereloonstaten van de gerechtsdeskundigen is hieraan uiteraard niet vreemd, waarschijnlijk slechts doorslaggevend.

U zal begrijpen dat dit uiteindelijk belangrijke repercussies kan hebben op termijn naar de goede werking van Justitie toe. Hoe kan immers nog een deskundig / forensisch onderzoek bij ernstige misdrijven gevoerd worden indien ervaren deskundigen hun werk, dat ze steeds met grote passie hebben uitgevoerd, dreigen te beëindigen.

 We zijn dan ook zo vrij u deze problematiek aan te kaarten.

We zijn steeds bereid u deze problematiek verder toe te lichten.

Uw antwoord tegemoet ziende.

Hoogachtend

De brief werd ondertekend door diverse collega's en medische experten.   

 Wie zich alsnog geroepen voelt om dit schrijven steun te verlenen kan contact opnemen met:

MEDISCH COÖRDINATOR
Prof. dr. W. Jacobs
Tel 03 821 31 21
SECRETARIAAT
Tel 03 821 44 57
Fax 03 821 44 34

 

 

V.V.E.P. © 2008

HomeCompanyOur StorePoliciesFAQsContactGetting Started

Graphic Design by Round the Bend Wizards

 

   

myspace visitor counter
footer image footer image