Vlaamse Vereniging van Expert-Psychologen

Een Vlaamse Vereniging, die zich richt op psychologen, die als expert werken.  

Inleiding

Sinds jaar en dag worden psychologen als "deskundigen", als "experten" aangesteld voor het onderzoek van slachtoffers en feitplegers en dat binnen de meest uiteenlopende settings en met de meest uiteenlopende vragen. Het kan daarbij gaan om slachtoffers van arbeidsongevallen, beroepsziekten, verkeersongevallen, geweldplegingen, ... Het kan gaan om zieken, personen met een aangeboren of verworven handicap. Het kan gaan om jonge kinderen of om bejaarden. Het kan ook gaan om feitplegers van geweld, van incest, van misbruik. Het kan gaan om vragen inzake schade, objectiviteit van klachten, gevaarlijkheid, ... . 

De psychologen, die als expert worden aangesteld, worden verondersteld een specifieke bekwaamheid te hebben, die toelaat de vragen te beantwoorden, die door de aanstellende instantie worden gesteld. Het gaat daarbij om kennis en vaardigheden, die in eerste instantie typisch zijn voor het werk van psychologen, maar aan de psycholoog-expert worden bijkomende eisen gesteld, gelet op de specifieke context. Het is belangrijk dat deze collega's psychologen, die als expert worden aangesteld, elkaar ontmoeten, van elkaar leren en overleg plegen over organisatorische en inhoudelijke aspecten van het beroep.

Psychologen werkzaam als expert vinden onvoldoende aansluiting op bestaande psychologenverenigingen. Het eigene van de taak van de expert-psycholoog komt onvoldoende aan bod binnen de bestaande verenigingen, zelfs binnen de verenigingen, die op dit vlak reeds inspanningen gedaan hebben. Tegelijk bestaat er in het werkveld een belangrijke onduidelijkheid over welke titel welke vaardigheden dekt. We denken hier in het bijzonder aan de positie van de expert-psycholoog, die door de rechtbank of andere instanties als psycholoog-ergoloog wordt aangesteld met de bedoeling een ergologische evaluatie te verrichten en uitspraken te doen over de economische schade van slachtoffers. Zij hebben geen verenigingen en het is zeer de vraag of een afzonderlijke vereniging voor "ergologen wenselijk is". Heel wat collega's expert-psychologen zijn ook geen lid van de traditionele verenigingen op een moment dat contact en overleg in de sector cruciaal wordt. De VVEP wil hier een aanvullende rol vervullen.

De VVEP is een feitelijke vereniging (opgericht door Stefaan Decorte) die strenge eisen stelt inzake kwalificatie en deontologie van haar leden, maar laagdrempelig is inzake toetredingsvoorwaarden: het lidmaatschap is gratis. Communicatie met de leden gebeurt via email, de website en publicatieruimte die er is in de tijdschriften van bevriende verenigingen. 

De VVEP wil een minimum aan energie besteden aan de interne werking en organisatie en een maximale inzet leveren naar het inhoudelijke en de duidelijke profilering van de expert-psycholoog naar buiten toe. 

De VVEP wil op zo kort mogelijke tijd duidelijkheid scheppen rond de taak en de functie van de "psycholoog-ergoloog". 

Omdat het tewerkstellings­spectrum van haar leden beperkt is tot het werk dat volgt uit een aanstelling als deskundige of adviseur zal de VVEP zich specialiseren in de problematieken die daarbij aan bod komen en zo fungeren als een denktank van waaruit werkdocumenten, adviezen en standpunten kunnen voorgelegd worden aan de andere verenigingen en aan de federatie. 

De ontmoeting van collega's uit zeer vergelijkbare werksetting zal eveneens de professionele uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de potentiële verwijzers een duidelijker zicht krijgen op het werk van de expert-psycholoog en duidelijker weten wat zij van de expert-psycholoog wel en niet kunnen verwachten.

Oprichting:

De Vlaamse Vereniging van Expert Psychologen verenigt en geeft stem aan psychologen, die als expert (deskundige) functioneren.

Het initiatief gaat uit van Dhr. Decorte, psycholoog, die als expert en als ergoloog werkzaam is.  De dagelijkse praktijk confronteert de psycholoog die zijn lot verbindt aan dat van slachoffers, feitplegers, aansprakelijke derden, partijen met werkomstandigheden, die soms vrij moeilijk zijn en waarbij een niet collegiale werksfeer nefast is voor de goede naam van de deskundigen, maar ook van het vakgebied zelf.  Daar bij gaat auteur van deze webstek ervan uit dat een deontologische code en ethische afspraken basisvoorwaarden zijn om in dit werkveld te kunnen functioneren.  

Doelstellingen:

 • De VVEP biedt een platform voor psychologen, die in deze unieke en moeilijke context werkzaam zijn. 
 • Er wordt gestreefd naar het oprichten van een beroepsvereniging, een deontologische commissie en een opleiding.
 • Voor wat het werk van psychologen, die worden aangesteld als "psycholoog-ergoloog", zal de VVEP in het bijzonder streven naar duidelijkheid met betrekking tot de vulling van het begrip ergoloog en dat  ten aanzien van zowel potentiële verwijzers, rechtbanken, slachtoffers en ten aanzien van andere beroepstitels, ...  
  Het komt ons zinvol voor om te zien of er een behoefte bestaat aan erkenningsvoorwaarden voor de titel van psycholoog-ergoloog en of er met de universiteiten kan gewerkt worden aan opleidingen terzake. 
 • Er zal in het bijzonder gestreefd worden naar een betere werking van de expert-psychologen.
 • Het komt daarbij noodzakelijk voor om ook een betere samenwerking tussen expert-psychologen te bewerkstelligen.

Aard van de Vereniging:

Aangezien we een betere werking nastreven van de psychologen die als expert functioneren betreft het een vereniging die 

 • mensen samenbrengt
 • afsporaken maakt rond de manier van (samen werken ook als de collega's elkaar als tegenstrever ontmoeten
 • tracht instrumenten te helpen bouwen om het werk zelf beter en vlotter de kunnen doen
 • wil mee helpen zoeken naar de best mogelijke opleiding van jonge collega's, die in dit werkveld actief willen worden
 • streeft naar een passende verloning van dit soort van werk, maar die tegelijk de extremen niet als een goeie strategie naar voor schuift
 • wil wegen op overkoepelende federeaties (wat impliceert dat vroeg of laat ook structureel aan het concept van deze vereniging zal moeten gesleuteld worden)
 • zoekt naar contacten met vergelijkbare verenigingen in binnen en buitenland

Belangrijke opmerking:

De VVEP is en kan nooit een grote vereniging worden.  Er wordt gestreefd naar kwaliteit en collegialiteit in een werkveld waar dit uit de aard van de materie een absolute vereiste is.  Het typisch gegeven dat er zich partijen voordoen mag niets afdoen aan het streven naar een kwalitatieve werkwijze en een faire houding ten aanzien van alle partijen.  

Respect voor een kwalitatieve werkwijze en voor alle partijen is een absolute basisvoorwaarde om in dit werkveld te kunnen functioneren en om dat te kunnen blijven doen op een gezonde en werkbare manier.  

Lid worden van de IEEE?

V.V.E.P. © 2008

HomeCompanyOur StorePoliciesFAQsContactGetting Started

Graphic Design by Round the Bend Wizards

 

   

myspace visitor counter
footer image footer image